Naturreservatet


Västra Harg har ett eget naturreservat: Västra Hargs lövskogar. Det är ett av länets större mer eller mindre samman- hängande lövskogs- områden.
I södra delen av området finns även en liten fågelsjö, Aren. Området utgörs av lundartade lövskogar med ett stort inslag av ädla lövträd. I området finns ett relativt stort inslag av gamla ihåliga träd (främst asp) och död ved.
Området kring Västra Harg är ett gammalt odlingslandskap, stora delar av det som idag är lövskogar har tidigare utnyttjats som slåtterängar och betesmarker.

Här hittar du information från länsstyrelsens hemsida.

Området kring Västra Harg är ett gammalt odlingslandskap, stora delar av det som idag är lövskogar har tidigare utnyttjats som slåtterängar och betesmarker.

Floran i området är dominerad av lundväxter i lövskogarna och hävdgynnade örter i de öppna hagmarkerna. Detta gör att många fåglar, insekter, kärlväxter, mossor och lavar trivs i området. Trädskiktet är varierat, men till största delen dominerat av ek och asp. I öppnare partier finns även gott om midsommarblomster, nattviol, smörbollar och brudborste som vittnar om gångna tiders slåtterhävd. De öppna hagmarkerna har en artrik hävdgynnad flora på stora delar. Här finns t ex gott om jungfrulin, brudbröd, ängsvädd, nattviol, solvända, darrgräs, pillerstarr, ormrot, slåttergubbe, svinrot, ängsskallra och på sina ställen kattfot.

Områdets lägre flora (mossor, lavar och svampar) är mycket artrik med flera mycket ovanliga arter (främst lavar och svampar). Framförallt beror detta på den rika tillgången på gamla träd och död ved av olika slag. 30 nationellt rödlistade arter har påträffats i området de senaste åren.

Lavfloran i området är mycket artrik och exklusiv. Framförallt utmärker sig gamla ekar och lodytor i området på vilka det växer en rad sällsynta arter. Särskilt intressant är förekomst av de rödlistade arterna gammelekslav, grå skärelav, skärelav och parasitsotlav.

Rikt fågelliv. Bland fåglar häckar trana, fiskgjuse, bivråk, skogsduva (flera par), mindre flugsnappare, göktyta och troligen mindre hackspett samt mindre flugsnappare i området.

Får man fiska i Hargsjön?

Hargsjön är inte reglerad med någon fiskeförening, det finns inga fiskekort och därför är inte fisket tillgängligt för allmänheten. Däremot kan du fiska i Kilarpasjön och för fiske där kan du köpa fiskekort i Önnebo lanthandel. Fisket är Hargsjön är enbart privat och du behöver en överenskommelse med någon av markägarna för att fiska i den delen av sjön. Sjön delas mellan 3 st ägare: Torsnäs, Bosgård och Linköpings stifts egendomsutskott (prästlönetillgång).